Observatori de les altes capacitats

Observatori de les altes capacitats

PROJECTE OBSERVATORI DE LES ALTES CAPACITATS

Centre Associat UNED Girona

C/ Sant Antoni 1. Factoria Cultural Coma Cros

17190 Salt

La diversitat intel·lectual és un tema d'interès social per la importància que adquireixen els processos d'ensenyament i aprenentatge en el context escolar dels alumnes amb més dificultats, però també d'aquells alumnes que presenten potencialitats per sobre de la resta dels companys. A nivell escolar, la Llei Orgànica d'Educació (LOE, 2/2006, de 3 de maig) estableix el marc en el qual s'han d'abordar les necessitats educatives dels alumnes amb altes capacitats intel·lectuals, com així ho van fer en el seu moment la Llei Orgànica per a la Qualitat de l'Educació (LOCE, 10/2002, de 23 de desembre) i la LOPAGCE (9/1995, de 20 de novembre). El recorregut que ha seguit el desenvolupament d'aquestes lleis ha estat dispers i amb poc calat a les administracions educatives amb competències. Bàsicament, el desenvolupament que la normativa vigent ha tingut en aquests darrers anys se centra bàsicament en la regulació dels períodes de flexibilització de l'escolarització i dels procediments per dur-la a terme. L’actual Llei d’Educació de Catalunya és conscient d’aquesta necessitat, però encara està pendent de desplegament.

La preocupació de les famílies per l'educació dels seus fills va en augment. El desenvolupament de les potencialitats dels alumnes que destaquen en algun aspecte del currículum i de les competències escolars és motiu d'interès de pares i mestres. Els pares s'interessen per revelar determinats comportaments que en els primers anys són indicadors d'un cert desenvolupament precoç de les capacitats i que tenen, sens dubte, una influència en els processos de maduració i en els rendiments escolars. Davant d'aquesta preocupació, la societat demana, a les institucions amb finalitat educativa, l'orientació, l'assessorament, la valoració i el diagnòstic de les capacitats per prevenir dificultats posteriors i, sobretot, per facilitar el millor desenvolupament harmònic de l'alumnat. Així mateix, entitats particulars, associacions de pares, gabinets privats i professionals de l'educació, la psicologia i la pediatria s'organitzen per atendre i donar resposta a les demandes de col·lectius o de particulars sobre aquesta qüestió. El Centre Associat UNED Girona, conscient d'aquesta necessitat i del repte que suposa atendre-la, té interès a donar una resposta social a la presència d'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals, en el marc de les funcions i finalitats de la mateixa universitat.

AQUEST ÉS EL SENTIT DEL PROJECTE:

1. Objectius i finalitats de l'Observatori de la superdotació i els talents

La finalitat de l'Observatori consisteix a donar resposta a les famílies, als centres educatius i a les institucions sobre la realitat de la superdotació i el talent; fomentar el coneixement de les capacitats manifestades a nivell escolar i familiar; i diagnosticar i assessorar sobre les possibilitats educatives d'aquest alumnat. Aquest objectiu se centra en l'estudi sobre les altes capacitats en l'entorn escolar. Així mateix, l'Observatori es constitueix a l'entorn d'un grup de treball que vol detectar, aprofundir i analitzar la situació en què es troba l'alumnat a partir d'estudis i treballs d'investigació. En síntesi, la finalitat consisteix a donar una resposta a famílies i professionals de l'educació sobre la presència d'alumnat que pugui manifestar altes capacitats intel·lectuals per superdotació, amb precocitat o per la manifestació d'un o més talents. Per això, s'estableixen els objectius següents:

a) Estudiar i reflexionar sobre la presència de les altes capacitats intel·lectuals en l'entorn escolar i familiar.

b) Diagnosticar i assessorar les famílies i els professionals de l'educació sobre l'alumnat susceptible de presentar altes capacitats.

c) Ser punt de referència, a partir del Centre Associat UNED Girona, en l'atenció a les famílies i als centres educatius, en col·laboració amb els responsables dels centres docents i els equips d'assessorament psicopedagògic (EAP) del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

d) Elaborar i publicar estudis realitzats sobre les altes capacitats.

2. Organització de l'Observatori

L'Observatori s'organitza a partir dels serveis que ofereix el Centre Associat UNED Girona. Es vincula al Servei de Psicologia Aplicada (SPA) del mateix centre a través dels mecanismes d'intervenció i d'ajuda que estan dissenyats per a la seva funció.

La direcció de l'Observatori va a càrrec d'un director i d'un equip de treball que s'atorguen les facultats per impulsar la línia de treball que correspongui segons les necessitats detectades en cada moment.

Com que és un servei que s'impulsa des del Centre Associat UNED Girona, i com que està vinculat estretament al Servei de Psicologia Aplicada (SPA), l'Observatori derivarà als professionals vinculats al SPA, a través dels serveis que aquests ofereixen, les intervencions que millor corresponguin a les finalitats que pretén aquest Observatori. 

3. Àrees de treball

Les àrees de treball de l'Observatori s'agrupen en els eixos següents:

a) Estudi de materials i publicacions que siguin d'interès sobre les altes capacitats i els talents en l'àmbit escolar.

b) Recerca sobre la manifestació de les altes capacitats en l'àmbit escolar i familiar. Divulgació dels resultats obtinguts.

c) Atenció a famílies i a educadors. Detecció, estudi i valoració de les altes capacitats. Assessorament i propostes d'intervenció apropiades a la realitat detectada.

d) Formació a alumnes, famílies i professionals de l'educació a través de cursos, seminaris i trobades.

4. Règim econòmic

Les actuacions que es duguin a terme en el si de l'Observatori es podran finançar a partir de la col·laboració d'entitats i institucions que contribueixin a l'execució de les recerques i dels estudis programats. A més, les actuacions dels seus professionals es regiran pels preus que es faran públics a la pàgina web del Centre Associat UNED Girona.

L'atenció a les famílies i als educadors es finançarà a través de la Fundació de la UNED, prenent com a referència els preus que s'estableixin, que seran ingressats a aquest efecte en el compte bancari corresponent.

5. Ajuts i suports

Els ajuts poden provenir de diferents àmbits:

a) De les aportacions dels usuaris del servei a raó de 50 € per sessió (any 2017).

b) De les aportacions d'entitats col·laboradores.

c) De la infraestructura del Centre Associat UNED Girona, i a partir del Servei de Psicologia Aplicada del centre (SPA).

  • Direcció del projecte
Dr. Àngel Guirado i Serrat

Doctor en Psicologia per la Universitat de Girona

Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialitat de clínica

Diplomat superior en Sofrologia Psicològica per la Federació Mundial de Sofrologia.

Professor tutor de la Facultat de Psicologia i de la d'Educació en el Centre Associat UNED Girona.