Pràcticum i pràctiques professionals

Curs 2016-17

Els estudiants matriculats en assignatures de pràctiques curriculars, han de sol·licitar les places que els interessin a través del Campus UNED o entrant a la pàgina practicas.uned.es i accedint amb el seu identificador. 

Un cop matriculat, l'estudiant entrarà en el seu Campus i veurà un apartat de "Pràctiques Professionals" on apareixeran totes les ofertes de places que les diferents institucions han fet al centre on l'estudiant s'ha matriculat.

Des d'aquesta pàgina podrà sol·licitar les places que l'interessin. A l'octubre, quan s'inicien les tutories, s'entrevistarà amb el seu tutor per confirmar el lloc de pràctiques.

Atenció¡ :No se signarà cap nou conveni ni la credencial si l'estudiant no contacta prèviament amb el seu tutor de pràctiques  del Centre Associat i aquest dona el vist i plau al lloc on es realitzaran. 

Punxant aquí podrà accedir a un llistat informatiu de les ofertes rebudes al Centre Associat de Girona.

Avís als estudiants que realitzen les seves pràctiques en centres que treballen amb menors

Recentment s'ha modificat la Llei que regula la protecció judicial del Menor (1/199626/2015 de 28 de juliol). En aquesta modificació es disposa que serà requisit per a l'exercici d'activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. Per tal de donar compliment a aquesta normativa, i per demostrar l'absència d'antecedents, cal aportar una certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals (RD 1110/2015 del 11 de desembre). Els estudiants que vulguin realitzar les seves pràctiques en centres que atenen a menors han d'obtenir aquesta certificació (que podran sol·licitar en el següent enllaç: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos, i lliurar-la a la secretaria del centre Associat. Si no es compleix aquest requisit, no podran realitzar les pràctiques en aquestes entitats.